OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MASÉRSKÝCH, REKONDIČNÍCH A REGENERAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozovny masérských, rekondičních a regeneračních služeb „regenerace“

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi podnikatelkou a provozovatelkou provozovny masérských, rekondičních a regeneračních a služeb „regenerace“
rehabilitačním pracovníkem Marcelou Zelinovou
IČ: 07159633, IČP: 1012218953,

se sídlem: K Lípě 1249/8S, 721 00 Ostrava – Svinov.

Prostory provozovny byly schváleny k poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 15.6.2018 jako i provozní řád dne 2.7.2018. Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Svinov odbor výstavby, dopravy, životního prostředí vydal dne 2.10.2018 souhlas se změnou užívání stavby pro masérnu v 1. NP EPD.

Není plátcem DPH.


Zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy, podnikající
na základě živnostenského oprávnění a Živnostenského listu vydaného dne 28.5.2018 s identifikačním číslem 07159633 s provozováním živnosti:
• živnost vázaná od 1.6.2018.
Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby.
Adresa pro doručování:
Marcela Zelinová, K Lípě 1249/8S, 721 00 Ostrava – Svinov.
Telefonní číslo: 774 983 686.

(dále jen “provozovatel”)

a

uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen “zákazník” ).

1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Příslušná oprávnění k nahlédnutí na www.regenerace-janova.cz.
1.3 Telefonickým, osobním nebo elektronickým objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Zdravotní indispozice zákazníka
2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, onemocněními v akutním stádiu apod.
2.3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním níže uvedeného v těchto VOP čl.5 a 6.

3. Objednávka termínu služeb
3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:
a) telefonicky,
b) osobně při návštěvě provozovny „regenerace“ K Lípě 1249/8S, 721 00 Ostrava – Svinov,
c) rezervačním systémem on-line k dohledání na www.regenerace-janova.cz.

4. Termín služby a podmínky k poskytnutí služeby
4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem.
4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.
4.3. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, informuje o tom zákazník předem, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. (V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor. ) Zákazník pro toto volání nepoužívá skrytá čísla. Zákazník můžet napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

5. Odmítnutí služby
Poskytnutí služba může být odmítnuto v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na poskytnutí služby se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
b) zákazník se dostaví na poskytnutí služby v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
c) zákazník se dostaví na poskytnutí služby se zdravotními problémy medicínského charakteru,
d) zákazník se dostaví na poskytnutí služby v nevyhovujícím hygienickém stavu,
e) zákazník se během objednávání termínu poskytnutí služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytuji).

6. Předčasné ukončení poskytnutí služby
Poskytnutá služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během poskytnutí služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění,
b) během poskytnutí služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek,
c) během poskytnutí služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů,
d) během poskytnutí služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytuji).

7. Prostory zákazníka
7.1. Vstupem do prostor zákazníka vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.
7.2.Každý zákazník je povinen dbát pokynů provozovatele.
7.3. V případě poskytnutí smluvené služby dítěti nebo osobě, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu je vždy vyžadována přítomnost jedné doprovázející dospělé osoby.

8.Osobní věci a cennosti
8.1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti( i šperky) odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti (i šperky) ponechat uschované mimo místo provozovny.
8.2 Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal. Zjistí-li nebo má podezření na odcizení či ztrátu odložené věci, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

9. Informovaný souhlas zákazníka
9.1. Zákazník je před poskytnutou službou instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích dané služby. Pokud se rozhodne navrhovanou službu využít, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
9.2. Zákazník je před následným poskytnutím služby tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí aplikace a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

10. Cena služeb a platební podmínky
10.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na www.regenerace-janova.cz provozovatele nebo v tištěné podobě v provozovně „regenerace“. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.
10.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději po ukončením v hotovosti k rukám provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.
10.3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.

11. Ceník služeb
11.1. Ceník služeb je uveden na www.regenerace-janova.cz a k nahlédnutí v provozovně „regenerace“. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Cena může být navýšena v případě dohodnutí termínu mimo pracovní dny, to znamená o víkendech a svátcích. A to tak, že bude k ceně připočten na základě vzájemné dohody smluvní příplatek, ve výši 50% z ceny, která je stanovena v pracovní den. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH.
11.2. Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem.
11.3. Regenerace Janová je nestátní zdravotnické pracoviště, nespolupracuje a nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Služba je poskytnuta oproti přímé hotovostní platbě. Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedur.
11.4. V ceně poskytované služby a pro ní vymezený čas je zohledněna i doba pro vstupní pohovor, převléknutí, aklimatizaci před a po poskytnutí služby, doplnění tekutin, návštěva WC apod. Např. objedná-li si zákazník 30-ti minutovou službu znamená to, že samotný výkon nemůže trvat rovných 30 minut. Už jenom z tohoto důvodu doporučuje provozovatel každému zákazníkovi aspoň první návštěvu domluvit minimálně na 60 minut.

12. Reklamace služeb
12.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.
12.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.
12.3. Reklamaci uplatní zákazník bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
12.4. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímá provozovatel písemné reklamace v místě podnikání nebo listovní zásilkou.
12.5. Doporučený postup při reklamaci:
– pro rychlejší vyřízení informuje zákazník provozovatele předem:
a) telefonicky (v případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor.) Zákazník pro toto volání nepoužívá skrytá čísla,
b) písemně – pro usnadnění postupu je vhodné, přiloží-li zákazník doklad o zakoupení služby, byl-li vystaven, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení dokladu o zakoupení služby nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy mi byl provozovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizuje provozovatel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená podle druhu poskytnuté služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník s provozovatelem nedohodne na delší lhůtě.
Při reklamaci vydá provozovatel písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále (po vyřízení reklamace) provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Zákazník má právo na úhradu těchto nákladů, které musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

13. Vyřízení stížnosti
13.1.Jaká oprávnění má provozovatel k výkonu jeho činnosti a kdo ho při ní kontroluje? K poskytování služeb je provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění (článek 1.1). Činnost provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytovaných služeb provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
13.2.Případné stížnosti vyřizujeme provozovatel písemně listovní zásilkou. Dále se zákazník může obrátit na subjekty uvedené v odstavci výše.
13.3. Ve vztahu k zákazníkům není provozovatel vázán žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržuje.

14. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
14.1. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník (i návštěvník) souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.
14.2. Za děti zodpovídá rodič.

15. Závěrečná ustanovení
15.1. ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB.
Provozovatel prohlašuje, že není ochoten nést jakoukoliv zodpovědnost za důsledky a komplikace, které by mohly zamlčením významných skutečností o aktuálním zdravotním či psychickém stavu zákazníka přímo či nepřímo ohrozit bezpečnost a účinky provedené služby.
15.2. ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ SLUŽBY JE PRÁVEM PROVOZOVATELE I ZÁKAZNÍKA.
Zákazník má plné právo, odmítnout provedení dohodnuté služby, pokud se okolnosti setkání nebo zdravotní či psychický stav provozovatele prokáže být nevhodný. Na druhou stranu si i provozovatel vyhrazuj právo odmítnout provedení služby zákazníkovi, pokud splňuje některá z níže uvedených kritérií.
Obecně platí, že služby provozovatel neprovádí buďto vůbec, omezeně, nebo pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře či terapeuta v těchto případech:
• Ženám v období 2. – 1. den před nebo během menstruace. Záleží na pocitech ženy. Standardně však provozovatel neošetřuje oblasti dolů od žeber.
• Ženám v prvních 3 měsících těhotenství nikdy oblasti bederní páteře ani pánve a kyčlí. Provozovatel provádí pouze vybrané druhy ošetření a cvičení.
• Osobám očividně podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek. Těm bez vyjímky služby provozovatel neposkytuje vůbec.
• Osobám očividně akutně nachlazeným nebo nemocným. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření.
• Osobám očividně psychicky nestabilním, rozrušeným nebo nepříčetným. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření.
• Osobám s přecitlivělou kůží nebo čerstvě zhojenými ranami. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření.
• Osobám s akutními zraněními nebo dosud nezhojenými ranami. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření.
• Osobám se začínajícími křečovými žilami a viditelnými vlásečnicemi. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření.
• Osobám s křečovými žilami ve vyšších stadiích komplikovanosti. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření, které písemně doporučí ošetřující lékař či terapeut.
• Osobám čerstvě po operaci. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám s hojícími se vnitřními zraněními. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám podstupujícím systematickou terapii. Těm provozovatel nabízí pouze vybrané druhy ošetření v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.

16. Mobilní služby
oV případě poskytnutí služby mimo provozovnu, vztahují se na místo výkonu objednané služby tatáž ustanovení uvedená v těchto VOP.

17. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6.2018